AQUIOS CL

Tích hợp chuẩn bị và phân tích mẫu trong một hệ thống nhỏ gọn (mẫu được nhuộm, ủ và ly

  • Tích hợp chuẩn bị và phân tích mẫu trong một hệ thống nhỏ gọn (mẫu được nhuộm, ủ và ly giải hoàn toàn tự động trên máy)
  • Quản lý thuốc thử bằng barcode
  • Quy trình tải mẫu tự động
  • Kết nối LIS hai chiều
  • Dịch vụ 24/7, AQUIOS CL có thể vận hành một cách dễ dàng bởi người sử dụng ít kinh nghiệm.
  • Giảm thiểu khả năng lỗi người dùng do giảm thiểu nhiều bước thủ công để chuẩn bị và chạy mẫu.
  • Giảm thiểu tiếp xúc với vật liệu nguy hiểm sinh học như ống máu mở.
  • Phân bổ nguồn lực nhân viên cho năng suất tối đa, khai thác nhân lực lành nghề vào vị trí bạn cần họ nhất.